Geschiedenis

De Stichting NCDO en haar rechtsvoorgangers werken sinds 1970 aan de betrokkenheid van Nederlanders bij duurzame mondiale ontwikkeling. Kennisdeling, burgerparticipatie en vernieuwing vormen een rode draad door haar lange geschiedenis. 

NCDO: betrokken bij de wereld sinds 1970
De Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) is in 2003 opgericht, toen de Nationale Commissie waarvan zij de opvolger is, werd ontbonden. Die Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCO) was tot en met 2002 een overheidscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van een breed spectrum van maatschappelijke organisaties, vakbonden en het bedrijfsleven. De Commissie bevorderde betrokkenheid bij mondiale duurzame ontwikkeling veelal via het (mede-)financieren en inhoudelijk ondersteunen van het maatschappelijk middenveld.

NCDO was de opvolger van de NCO, ook wel bekend als de Commissie Claus. Aan de oprichting van de NCO in 1970 lagen twee belangrijke internationale verklaringen ten grondslag: het Handvest van de Verenigde Naties uit 1945 en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Deze verklaringen vormden het fundament van alle activiteiten van de NCO. Ze inspireren ons nog altijd - net als de bevlogenheid en betrokkenheid bij de wereld van onze eerste voorzitter, wijlen prins Claus.
NCDO ontstond uit een fusie van NCO en Platform Duurzame Ontwikkeling (PDO). Dit platform verenigde een groot aantal ontwikkelings- en milieuorganisaties die de people, planet, profit-benadering onderschreven. PDO stond in de traditie van een brede benadering van ontwikkeling die in jaren zeventig en tachtig sterk aan belang was toegenomen, met als belangrijke mijlpaal het invloedrijke Brundtland-rapport.  

Binnen NCDO was de integrale benadering van sociale, economische en ecologische duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Stichting NCDO staat in een lange traditie van activiteiten, gericht op het verbinden van mensen en organisaties rond deze brede agenda en het faciliteren van initiatieven door anderen op dit terrein.

Stichting NCDO: midden in de maatschappij
Sinds 2003 is Stichting NCDO een zelfstandige stichting die haar missie heeft behouden: het bevorderen van kennis en betrokkenheid van burgers bij duurzame mondiale ontwikkeling. Het overgrote deel van het werk van NCDO is vanaf de start in 1970 gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast heeft NCDO vooral de afgelopen jaren ook een bescheiden eigen vermogen opgebouwd.

Overal in de wereld zoeken burgers naar nieuwe manieren om zelf bij te dragen aan een toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Ze verenigen zich in burgerinitiatieven en ontwikkelen nieuwe partnerschappen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze veranderingen in de samenleveing hebben ook invloed gehad op NCDO. Met ingang van 2011 nam Stichting NCDO afscheid van haar subsidietaken en is zij zich gaan richten op haar kennis- en platformfuncties.

Sociaal ondernemerschap
Stichting NCDO heeft haar werk altijd verricht vanuit de overtuiging dat een duurzame en rechtvaardige wereld een zaak is van ons allemaal; dat burgers, alleen en in samenwerking met anderen, kunnen bijdragen aan een wereld waarin gelijkheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid leidraad zijn. De platforms die NCDO heeft geïnitieerd, verbinden burgers, bedrijven, beleidsmakers, scholen, maatschappelijke organisaties en overheden met elkaar. Zo creëren zij waarde voor betrokkenen en vervullen zij een rol in een bredere transitie in de samenleving op weg naar mondiale duurzaamheid. 

Het werkveld waarin NCDO opereert, verandert snel. Organisaties krimpen, er ontstaan nieuwe initiatieven en nieuwe vormen van betrokkenheid. Wij transformeerden daarbij zelf ook geleidelijk – in een periode van enkele jaren – van een volledig gesubsidieerde organisatie naar een sociale onderneming. 

Beëindiging werkzaamheden

Veranderingen in de samenleving en in het werkveld van de internationale samenwerking hebben ertoe geleid dat de subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NCDO na de periode 2015 - 2017 werd beëindigd. Daarbij werd NCDO in staat gesteld de werkzaamheden van resp. Samsam en OneWorld te verzelfstandigen. Deze worden nu elders voortgezet zonder verdere instellingssubsidie van het Ministerie. NCDO voert nu geen uitvoerende werkzaamheden meer uit, zal zich verantwoorden over de ontvangen subsidie en haar werk afronden. Daarmee komt een eind aan een lange periode waarin Nederland - onder meer via de NCDO - internationaal voorop liep bij het bevorderen van mondiaal burgerschap. Het leidt geen twijfel dat deze traditie wordt voortgezet in de huidige context, door nieuwe organisaties en netwerken. Deze wordt geplaatst in het kader van de internationaal overeengekomen duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDGs. Deze zijn alleen haalbaar als sprake is van een levendig en actief draagvlak in de samenleving. Daarbij geldt ook onverminderd de overtuiging, die wijlen Prins Claus ons bij de start van NCDO heeft meegegeven, dat wij een belangrijke taak hebben op dit terrein en een verplichting aan toekomstige generaties.